Vervolg verzoek tot 5-gelijke dagen model.

Vervolg verzoek tot 5-gelijke dagen model.

Donderdag 1 oktober 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Instemming IKC-raad op 5-gelijke-dagen

Zoals u in het bericht van de IKC-raad heeft kunnen lezen, heeft een overgrote meerderheid van ouders / huishoudens hun stem uitgebracht en heeft een overgrote meerderheid hun steun voor het 5-gelijke-dagen model gegeven. We zijn blij met deze bevestiging – en met de officiële instemming vanuit de IKC-raad - om officieel over te stappen op het 5-gelijke dagen model.

 

Officiële goedkeuring vanuit het College van Bestuur

Omdat aanpassing van onderwijstijden een ingrijpende verandering is, is na instemming van de IKC-raad goedkeuring vanuit het College van Bestuur van Un1ek nodig. We gaan nu de officiële aanvraag doen om per 1 november 2020 over te gaan naar het 5-gelijke-dagen-model. Aangezien al 4 andere Un1ek-locaties recent zijn omgegaan, verwachten wij dat dit een formaliteit is. Echter, pas na officiële goedkeuring kan ik u verder informeren. Wordt vervolgd dus.

Naar aanleiding van een aantal gestelde vragen en zorgen die geuit zijn, alvast wat algemene opmerkingen:

 

TSO

Bij goedkeuring betekent dit ook dat er op DGH geen overblijfkosten meer in rekening worden gebracht. Het eerdere berichtje over digitale betalingen gaat dus over het (digitaal) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, niet over overblijfkosten. Die zijn dan niet meer van toepassing.

Voor de duidelijkheid: de kinderen merken niets van deze wijziging qua pauzes en pauzetijden. Zij blijven even lang buiten spelen en houden dezelfde tijd om te lunchen als voorheen, dus zoals tijdens het continurooster als pauze werd gehanteerd. Kinderen merken alleen iets in de aanwezigheid van leerkrachten in plaats van overblijfouders op het schoolplein.

 

BSO

De tijden van de BSO zullen veranderen en de contracten zullen officieel worden aangepast naar starttijd 14.00u. Hiervoor hoeft u niets te doen, u ontvangt t.z.t. een contractwijziging. Ook BSO Bobbie wordt in dit proces meegenomen (en Djoj heeft dit al aangepast).

Het verzoek voor een ‘vervroegd-ophaal-tarief’ bij de BSO lag al vanuit andere locaties bij het bestuur van Un1ek op tafel. Wij zullen dit verzoek vanuit onze ouders bevestigen. Het betreft echter een beleidsissue, dus dit ligt op niveau van het bestuur.  

 

(Nood)opvang

De noodopvang die wij nu dagelijks van 14.00-14.45u verzorgen, zal bij goedkeuring per 1 november 2020 komen te vervallen. Houdt u hier alvast rekening mee richting uw werkgever! BSO Bobbie zal per die datum de opvang op eigen locatie regelen en haar kinderen eerder ophalen. Een suggestie vanuit andere locaties is een pooltje op te zetten van ouders die elkaars kind voor even meenemen en thuis om 14.45u ophalen.

 

Naschools sporten

Op de informatieavond werd de zorg uitgesproken, dat kinderen nog langer vrij zijn en dat er dus een verhoogd risico bestaat van kinderen achter een scherm. Uiteraard is dit de verantwoordelijkheid van ouders, maar als onderwijslocatie zijn we wel voorstander van bewegen. We huren al wekelijks sportprofessionals in van WelzijnE25 voor pauzesport en naschoolse sport. Na de officiële goedkeuring gaan we verder in gesprek over (extra) naschoolse sportactiviteiten. Bent u actief in een Maassluise sportvereniging en denkt u hier een bijdrage aan te kunnen leveren of heeft u andere suggesties, dan horen wij dat graag.

 

Tot slot

We realiseren ons dat de officiële overgang naar het 5-gelijke dagen op korte termijn voor ongemakken zorgt in de organisatie van uw thuis- en werksituatie. We zijn ervan overtuigd dat dit model op lange termijn het beste aansluit bij een goed pedagogisch klimaat en bij de wensen van onze onderwijsprofessionals op DGH. Zeker in deze onzekere tijden van Corona. We kunnen met dit model zoveel mogelijk continuïteit garanderen.

Namens het voltallige team van De Groene Hoek willen we alvast onze dank uitspreken voor het vertrouwen en voor de vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen in de enquête! De zorgen en opmerkingen die eveneens geuit zijn, nemen wij ter harte en worden samen met de IKC-raad besproken of we hier een vervolg aan moeten dan wel kunnen geven. Zodra de officiële bevestiging rond is, hoort u weer van ons.

 

Namens het voltallige onderwijs- & opvangteam van De Groene Hoek

Susan Stolze – van Rijn


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl